stefanobat
6 days
new pic uploaded

stefanobat
1 week
new pic uploaded

239 lb
stefanobat
3 months
new pic uploaded

stefanobat
3 months
new pic uploaded

left my body 1 year ago
right my body now
now 217 lb
stefanobat
2 years
new pic uploaded
stefanobat
2 years
new pic uploaded
stefanobat
2 years
Comment my photo
stefanobat
2 years
new pic uploaded
Espansione belly